Podporte nás

MILODARY, CIRKEVNÉ PRÍSPEVKY

Zbor získava prostriedky na svoju potrebu najmä z cirkevných príspevkov, z milodarov, ofier, zbierok, sponzorských darov a z hospodárskej činnosti s cirkevným majetkom.

Cirkevný príspevok je povinný odvádzať každý člen cirkevného zboru vo výške určenej zborovým konventom, 20 €. Cirkevný príspevok je potrebné uhradiť v hotovosti do pokladne, v mimoriadnych prípadoch u brata farára prípadne zaslať na účet.

Číslo bankového účtu cirkevného zboru:
SK18 7500 0000 0040 1152 7551
Variabilný symbol: rok (napr. 2022)
Špecifický symbol: počet osôb za koľkých platíte cirkevný príspevok (napr: 4)
Správa pre prijímateľa: priezvisko, meno a ulicu

Finančná zbierka na zateplenie severnej strany kostola

Milí bratia a sestry,
Pánu Bohu sme veľmi vďační za priestory nášho nového centra, zborového domu aj farskej budovy, v ktorých sa stretávame skoro 22 rokov.
Sme veľmi radi, že tieto priestory pulzujú duchovným životom, keď sa v nich stretávajú všetky generácie veriacich od tých najmenších až po tých najstarších.
Avšak aj táto stavba starne a my sa snažíme udržiavať ju v čo najlepšom stave, aby mohla stále slúžiť všetkým generáciám nášho cirkevného zboru.

V nadchádzajúcom období nám treba zatepliť zadnú (severnú)časť kostola, ktorá je vo vážnom stave. Murivo sa rozpadá, ukazujú sa kostolné múry a miestami cez tieto poškodené miesta preniká vlhkosť do kostola. Veríme, že zateplením tejto časti zabránime ďalšiemu rozpadu muriva, zamedzíme prenikaniu vody do kostola a zároveň ešte viac zefektívnime vykurovanie kostolnej lode.
Po prerokovaní na hospodárskom výbore nášho cirkevného zboru a po schválení zborovým presbyterstvom rozhodli vyhlásiť zbierku na zateplenie severnej časti nášho kostola.
Srdečne Vám ďakujem za akýkoľvek príspevok a veríme, že dobré dielo sa podarí.

Ak chcete podporiť túto zbierku, budeme vďační za váš milodar. Môžete ho uhradiť v hotovosti do pokladne pred konaním Služieb Božích alebo ho môžete zaslať na účet:

Číslo bankového účtu cirkevného zboru:
SK18 7500 0000 0040 1152 7551
Variabilný symbol: 420 – zateplenie kostola
Správa pre prijímateľa (dobrovoľne): priezvisko, meno

Milodary na aktivity a prevádzku zboru je možné odovzdať osobne v pokladni cirkevného zboru, vždy v nedeľu pred hlavnými službami Božími. Je možné ich odovzdať taktiež u brata farára prípadne zaslať na účet.

Číslo bankového účtu cirkevného zboru:
SK18 7500 0000 0040 1152 7551
Do poznámky uveďte účel daru a vaše meno.

Je potrebné uviesť všetky údaje aby bolo možné Vašu platbu správne priradiť.

Nech Pán Boh požehná každého darcu. Ďakujeme.

Ak chcete podporiť konkrétnu službu v cirkevnom zbore, uveďte variabilný symbol:

 • 100 – všeobecná podpora cirkevného zboru (cirkevné ciele)
 • 200 – vnútorná misia (všeobecne)
 • 210 – detská besiedka
 • 220 – dorast
 • 230 – mládež
 • 240 – rodinné spoločenstvá
 • 250 – spevokol
 • 260 – SILOE – zborový list
 • 270 – spoločenstvo evanjelických žien (SEŽ)
 • 280 – spoločenstvo sestier vo viere
 • 290 – podpora pracovníkov v cirkevnom zbore
 • 300 – vonkajšia misia ….
 • 400 – oprava kostolov
 • 410 – zmena vykurovania
 • 420 – zateplenie kostola
 • 500 – pre kazateľa Slova Božieho