Podporte nás

MILODARY, CIRKEVNÉ PRÍSPEVKY

Zbor získava prostriedky na svoju potrebu najmä z cirkevných príspevkov, z milodarov, ofier, zbierok, sponzorských darov a z hospodárskej činnosti s cirkevným majetkom.

Cirkevný príspevok je povinný odvádzať každý člen cirkevného zboru vo výške určenej zborovým konventom, 20 €. Cirkevný príspevok je potrebné uhradiť v hotovosti do pokladne, v mimoriadnych prípadoch u brata farára prípadne zaslať na účet.

Číslo bankového účtu cirkevného zboru:
SK18 7500 0000 0040 1152 7551
Variabilný symbol: rok (napr. 2022)
Špecifický symbol: počet osôb za koľkých platíte cirkevný príspevok (napr: 4)
Správa pre prijímateľa: priezvisko, meno a ulicu

Finančná zbierka na zmenu vykurovania budov cirkevného zboru

Vzhľadom na zvýšenie cien plynu a výšku nákladov s tým spojených, zborový konvent schválil zmenu vykurovania. Cirkevný zbor vybudoval novú kotolňu na drevenú štiepku. Táto zmena stála nemalé finančné prostriedky, no do budúcnosti nám ušetrí náklady.

Ak chcete podporiť túto zmenu, budeme vďační za váš milodar. Môžete ho uhradiť v hotovosti do pokladne pred konaním Služieb Božích alebo ho môžete zaslať na účet:

Číslo bankového účtu cirkevného zboru:
SK18 7500 0000 0040 1152 7551
Variabilný symbol: 410 – zmena vykurovania
Správa pre prijímateľa (dobrovoľne): priezvisko, meno

Milodary na aktivity a prevádzku zboru je možné odovzdať osobne v pokladni cirkevného zboru, vždy v nedeľu pred hlavnými službami Božími. Je možné ich odovzdať taktiež u brata farára prípadne zaslať na účet.

Číslo bankového účtu cirkevného zboru:
SK18 7500 0000 0040 1152 7551
Do poznámky uveďte účel daru a vaše meno.

Je potrebné uviesť všetky údaje aby bolo možné Vašu platbu správne priradiť.

Nech Pán Boh požehná každého darcu. Ďakujeme.

Ak chcete podporiť konkrétnu službu v cirkevnom zbore, uveďte variabilný symbol:

 • 100 – všeobecná podpora cirkevného zboru (cirkevné ciele)
 • 200 – vnútorná misia (všeobecne)
 • 210 – detská besiedka
 • 220 – dorast
 • 230 – mládež
 • 240 – rodinné spoločenstvá
 • 250 – spevokol
 • 260 – SILOE – zborový list
 • 270 – spoločenstvo evanjelických žien (SEŽ)
 • 280 – spoločenstvo sestier vo viere
 • 290 – podpora pracovníkov v cirkevnom zbore
 • 300 – vonkajšia misia ….
 • 400 – oprava kostolov
 • 410 – zmena vykurovania
 • 500 – pre kazateľa Slova Božieho