Organizačná štruktúra

Predstavitelia zboru

Zborový farár: ThDr. Martin Riecky

Zborový dozorca: Martin Drdoš

Zborová poddozorkyňa: Mgr. Zdenka Výbochová

Zborový kurátor: Ing. Martin Grobař

Zborová pokladníčka: Ing. Eva Ölveczká

Zborová účtovníčka: Iveta Pastierová

Zborová kostolníčka a zborová kronikárka: Oľga Schillerová

Členmi zborového presbyterstvá ďalej sú: Viera Belušová, Ivan Bukoven, Marián Bielik, Tibor Boroviak, Ing. Jaroslav Čimbora, Daniel Gonda, Milena Greksová, Pavol Hámornyík, Ing. Iveta Kanisová, Ján Kyška, Ľudmila Mituníková,  Dušan Uňatinský.

Presbyterstvo zasadá každý 3. pondelok v mesiaci.

V cirkevnom zbore pracujú a pravidelne sa stretávajú aj nasledovné výbory:

 • Vnútromisijný výbor – stretáva sa každý 1. pondelok v mesiaci
 • Hospodársky výbor – stretáva sa každý 2. pondelok v mesiaci
 • Mediálny výbor – stretáva sa podľa potreby

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Levice:

 • Sídlo Farského úradu v Leviciach: Československej armády 18/A, PSČ 934 01
 • CZ patrí do Dunajsko – nitrianského seniorátu ECAV na Slovensku, patrí do Západného dištriktu ECAV na Slovensku.
 • Cirkevný zbor má právnu subjektivitu. Identifikačné číslo pridelil organizácii Krajský štatistický úrad Nitra nasledovne – IČO: 34 008 241
 • Cirkevný zbor má tiež pridelené daňové identifikačné číslo Okresným daňovým úradom Levice, DIČ: 2021184759
 • Cirkevný zbor patrí do okresu Levice a tvorí ho: sídlo Levice, fília Horša a misijné centum Tlmače.
  Diaspóry: Čajkov, Hronské Kľačany, Hronské Kosihy, Kozárovce, Krškany, Podlužany, Rybník, Starý Tekov, Veľké Kozmálovce.
 • Tento cirkevný zbor má riadne zriadený kazateľsky úrad s farárskou a kaplánsku stanicou.