Nová evidencia členov

Elektronický informačný systém ECAV na Slovensku

Bratia a sestry, od septembra tohto roku (2021) naša cirkev spustila dlho pripravovaný komplexný elektronický informačný systém.

Jednou z najdôležitejších funkcionalít je evidencia členov cirkevných zborov, ktorá prinesie:

 • prehľadnejšiu evidenciu členov cirkevného zboru,
 • zreálnenie počtu členov cirkevného zboru,
 • spracovanie údajov členov cirkevného zboru na základe aktuálnych právnych predpisov,
 • zamedzí duplicitnému prihláseniu sa členov v dvoch zboroch,
 • zjednoduší proces prihlasovania a odhlasovania sa z/do cirkevného zboru, napríklad pri sťahovaní.

Preto úlohou nášho cirkevného zboru je vytvoriť novú kartotéku našich členov, so všetkými údajmi, ktoré sú potrebné k evidencii člena cirkevného zboru.

K tomu slúži nový Evidenčný list člena Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Levice (ďalej len Evidenčný list). Tento dokument je vytvorený v súlade s cirkevnými právnymi predpismi a to najmä podľa Cirkevného nariadenia č. 1/2006 o evidencii členov cirkevného zboru a na základe Cirkevného zákona č. 6/2020 o Elektronickom informačnom systéme ECAV na Slovensku.

Vaše osobné údaje sú spracúvané podľa § 16 odstavca d) zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Údaje uvedené v Evidenčnom liste sú spracúvané Cirkevným zborom ECAV na Slovensku Levice, Československej armády 18/A, 934 01 Levice, IČO: 34008241 a Generálnym biskupským úradom ECAV na Slovensku, Palisády 736/46, 811 06, Bratislava, IČO: 00179213, ako prevádzkovateľom informačného systému osobných údajov registrovanej cirkvi ECAV na Slovensku.

S údajmi pracujú len náležite poučené a poverené osoby a to prostredníctvom zabezpečeného prístupu k systému. Poverenými pracovníkmi sú brat farár, brat dozorca a sestra poddozorkyňa. S údajmi sa bude v nevyhnutnom rozsahu oboznamovať aj sestra pokladníčka, ktorá eviduje zaplatené cirkevné príspevky.

Vaše osobné údaje nikdy nepredáme, neskomercializujeme, ani nepoužijeme v rozpore s platnými predpismi na ochranu údajov.

V evidenčnom liste nájdete aj časť, kde si môžete vybrať, či súhlasíte, že budete informovaní o činnosti a aktivitách nášho cirkevného zboru elektronicky na mail, smskou alebo výnimočne aj telefonicky, taktiež, či súhlasíte aby vám boli zasielané pohľadnice s gratuláciami k okrúhlym narodeninám. Túto časť sme zaradili do Evidenčného listu s ohľadom na rešpektovanie vašej preferencie. Sľubujeme, že informácie budeme zasielať v rozumnej miere a určite vás nebudeme „spamovať“ množstvom správ. Budeme však veľmi radi ak sa o našich aktivitách dozvie čo najviac ľudí, najmä členov zboru.

Pokiaľ zmeníte svoj názor, súhlas môžete kedykoľvek odvolať alebo naopak prihlásiť sa na odber informácií, gratulácií.

Ak máte viac otázok, môžete nás kontaktovať, radi na ne zodpovieme.

Postup pre vyplnenie Evidenčného listu člena

 1. Každý člen cirkevného zboru si prevezme tlačivo v kancelárii cirkevného zboru alebo v Kníhkupectve Kruh. Tlačivo je aj prílohou časopisu Siloe 11/2021 a taktiež je prístupné tu na webovej stránke.  Ak si stiahnete tlačivo z webu, je spracované ako formulár, do ktorého môžete priamo vpisovať a následne len vytlačiť a podpísať.
 2. Tlačivo je potrebné vyplniť úplne a pravdivo.
  Ak si nepamätáte údaje o vašom krste alebo konfirmácii, prosíme, uveďte aspoň rok. Údaje o zamestnaní sú dobrovoľné.
  Údaje, ktoré poskytnete o vašich rodinných príslušníkoch (manžel, manželka, otec, mama), uvádzajte iba s ich súhlasom.  Údaje o členoch rodiny slúžia na priradenie základných rodinných väzieb. Tieto údaje nie sú povinné, ak rodinný príslušník nie je členom ECAV.
 3. Za správnosť údajov zodpovedá podpísaná osoba. V prípade neplnoletých členov je to ich zákonný zástupca.
 4. Podpísané tlačivo odovzdajte bratovi farárovi v kancelárii Cirkevného zboru ECAV Levice alebo bratovi dozorcovi v Kníhkupectve Kruh. Evidenčné listy je možné zaslať  aj poštou alebo v zalepenej a označenej obálke (Evidenčný list) vhodiť do poštovej schránky cirkevného zboru. Tlačivá nám nezasielajte elektronicky na email!!!
 5. Vaše údaje zaregistrujeme v kartotéke Cirkevného zboru ECAV Levice a následne ich poverení pracovníci zaznamenajú do elektronického systému ECAV.

UPOZORNENIE: Oproti minulosti nastala zmena v tom, že každý člen rodiny vypĺňa Evidenčný list samostatne. Aj za každé dieťa je potrebné vyplniť samostatný Evidenčný list. 

Ďakujeme Vám za spoluprácu aj pri tejto úlohe, ktorá stojí pred našim cirkevným zborom.