Členstvo v cirkevnom zbore

Členstvo v cirkevnom zbore upravujú cirkevno právne predpisy.

Členstvo v Evanjelickej cirkvi sa nadobúda krstom alebo prijatím do cirkvi toho, kto bol pokrstený v inej kresťanskej cirkvi.

Krst dieťaťa sa vykonáva v krátkom čase po jeho narodení. V odôvodnených prípadoch možno dieťa pokrstiť aj v neskoršom veku. Nepokrstenú osobu, ktorá požiada o prijatie do Evanjelickej cirkvi, treba pokrstiť i v dospelom veku.

Pokrstené dieťa sa stáva členom cirkevného zboru jeho rodičov alebo jedného z nich. Dospelá osoba prijatá do Evanjelickej cirkvi sa stáva členom cirkevného zboru, v ktorom sa jej prijatie uskutočnilo.

Členstvo v Evanjelickej cirkvi zaniká vystúpením, vylúčením, úmrtím a vyhlásením za mŕtveho.

Práva a povinnosti člena cirkvi
Člen Evanjelickej cirkvi má najmä tieto práva:
 • zúčastňovať sa na činnosti cirkvi, predovšetkým cirkevného zboru
 • zúčastňovať sa na službách Božích a prijímať prostriedky milosti
 • žiadať duchovnú a materiálnu pomoc v núdzi a využívat služby cirkevnej charity
 • voliť a byť volený do cirkevných orgánov (Právo voliť a právo hlasovať na zborovom konvente nadobúda člen cirkvi po dovŕšení plnoletosti. Právo byť volený do cirkevných orgánov nadobúda člen cirkvi, pokiaľ cirkevná ústava neustanovuje inak, dovŕšením 21 rokov)
 • predkladať žiadosti, návrhy a podnety cirkevným orgánom a cirkevným predstaviteľom
 • zúčastňovať sa na zasadnutiach zborových konventov, vyjadrovať sa k veciam, ktoré sú predmetom ich rokovaní a hlasovať o nich
 • domáhať sa ochrany svojich práv pred cirkevnými orgánmi a cirkevnými súdmi

Všetci členovia Evanjelickej cirkvi bez rozdielu rasy, pohlavia, jazyka, sociálneho a spoločenského postavenia majú rovnaké práva.

Člen Evanjelickej cirkvi má najmä tieto povinnosti:
 • zúčastňovať sa na službách Božích a prijímaní sviatostí
 • žiť príkladným kresťanským životom v rodine i v spoločnosti a vychovávať svoje deti v evanjelickom duchu
 • rozširovať a prehlbovať svoje duchovné vedomosti, zúčastňovať sa na náboženskej výchove a konfirmačnej príprave
 • zúčastňovať sa na činnosti cirkvi, najmä v cirkevnom zbore a prispievať na úhradu nákladov tejto činnosti
 • uhrádzať cirkevný príspevok
 • podľa svojich schopností a možností plniť úlohy a funkcie v cirkvi
 • dodržiavať ustanovenia cirkevnej ústavy, cirkevné zákony a nariadenia, plniť rozhodnutia cirkevných orgánov a cirkevných predstaviteľov a podrobiť sa rozhodnutiam cirkevných súdov

Každý člen je povinný vyplniť nový Evidenčný list člena Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Levice. 


Cirkevný príspevok je povinný odvádzať každý člen cirkevného zboru vo výške určenej zborovým konventom, 20 €. Cirkevný príspevok je potrebné uhradiť v hotovosti do pokladne, v mimoriadnych prípadoch u brata farára prípadne zaslať na účet.

Číslo bankového účtu cirkevného zboru:
SK18 7500 0000 0040 1152 7551
Variabilný symbol: rok (napr. 2022)
Špecifický symbol: počet osôb za koľkých platíte cirkevný príspevok (napr: 4)
Správa pre prijímateľa: priezvisko, meno a ulicu