Cirkevný sobáš

O evanjelický sobáš musia požiadať snúbenci v dostatočnom časovom predstihu (odporúčame cca 3 – 4 mesiace pred zamýšľaným termínom sobáša). Prísť je potrebné ešte pred podaním žiadosti na matričnom úrade. So sobášiacim farárom si dohodnú termín sobáša. Podrobnosti o obrade a potrebných náležitostiach snúbencov bude informovať na prvom stretnutí.

Stretnutie s bratom farárom je potrebné dohodnúť telefonicky, najlepšie niekoľko dní vopred.

Kontakt na zborového farára ThDr. Martina Rieckeho, telefón: 036/6318 318, e-mail: levice@ecav.sk

Všeobecné informácie:

(1) O cirkevný sobáš musia požiadať snúbenci v dostatočnom časovom predstihu ešte pred podaním žiadosti na matričnom úrade, pričom musí byť vopred dohodnutý aj termín sobáša. Cirkevnému sobášu predchádza povinná pastorálna príprava.

(2)   Sobášiaci farár dbá, aby bol zachovaný postup podľa občianskeho zákona.

(3)   Cirkev sobáši svojich pokrstených a konfirmovaných členov. Ak neboli konfirmovaní, je potrebné snúbencov konfirmovať ešte pred sobášom.

(4)   Ak je jeden zo snúbencov bez vyznania, alebo odmietne konfirmáciu, pretože nemôže vyznať vieru, použije sa pre neho text prísahy (sľubu) uvedený v Agende pre nekresťanského partnera.

(5)   Podobný postup sa zachová pri sobáši, ak je jeden zo snúbencov príslušníkom iného než kresťanského náboženstva.

(6)   Sobášiaci v rámci pastorálnej prípravy oboznámi snúbencov s poriadkom sobášneho obradu a vysvetlí im zmysel jeho jednotlivých častí , manželstva, výchovy detí.

(7)   Sobáš sa koná vždy v chráme za prítomnosti svedkov, ktorí po sobáši spolu s novomanželmi podpíšu zápisnicu. Svedkovia musia byť ev. a. v., konfirmovaní. V odôvodnených prípadoch môže byť jeden zo svedkov členom inej kresťanskej cirkvi. Svedkom pri evanjelickom sobáši nemôže byť nekresťan.

(8)   V mimoriadnych prípadoch (nemoc, iná nepredvídaná udalosť) môže sa konať cirkevný sobáš aj mimo chrámu (zborová sieň a pod.)

(9)   Sobáše sa neodporúčajú v advente a v pôste, v predvečer výročných slávností, kajúcich dní a podobne. Sobáš rozvedených je možný len po súhlase (dišpenz) dištriktuálneho biskupa. Súhlas žiadajú do manželstva vstupujúci cestou farského úradu, po predložení rozsudku o rozvodovom konaní.

(10) Pri konfesijne zmiešaných manželstvách v rámci pastorálnej prípravy je potrebné viesť snúbencov k dohode, že v prípade narodenia detí z ich manželstva, budú tieto pokrstené a vychovávané v ev. a. v. cirkvi. Túto dohodu potvrdia podpisom v sobášnej zápisnici. Treba poukázať na všetky úskalia toho, ak by sa nevedeli jednoznačne dohodnúť – aby deti podľa pohlavia nasledovali náboženstvo svojich rodičov.

(11) K sobášu kňaza, diakona, poslucháča teológie, ktorý chce konať službu v cirkvi, je potrebný pastorálny rozhovor s jedným z biskupov a súhlas zboru biskupov na základe prehlásenia, že manželstvo nebude prekážkou pri ustanovení kaplána. Manželský partner musí byť ev. a. v. Výnimku povoľuje zbor biskupov. Sobáš rozvedeného kňaza, diakona, alebo i poslucháča teológie povoľuje zbor biskupov.

(12) Spolupráca ev. kňaza pri ekumenickom sobáši je možná len na základe medzicirkevných dohôd.

(13) Miesto tzv. ohlášok sa odporúča oznámiť zboru konanie sobáša.

(14) Ak by sa sobáš konal z akýchkoľvek dôvodov mimo územia zboru (zborov), do ktorého (ktorých) prislúchajú snúbenci, potrebný je predchádzajúci súhlas zborového farára jedného z nich. Zápis do matriky sobášených (pod číslom) uvedie sa v tom zbore, z ktorého farár dal súhlas k sobášu; záznam bez poradového čísla v matrike zboru, v ktorom sa sobáš konal. Záznamy zabezpečí sobášiaci farár.

(15) Ak bol sobáš vykonaný občianskym spôsobom, je možné po pastorálnej príprave požehnanie manželstva evanjelicko-kresťanským spôsobom (viď Agenda).

(16) Každý sobáš (aj požehnanie manželstva) sa zapisuje do zborovej matriky sobášených. O vykonaní sobáša dáva cirkevný zbor osvedčenie s podpisom sobášiaceho farára. Do poznámok sa uvedie, či išlo o sobáš, alebo požehnanie manželstva.

(17) O každom sobáši (i požehnaní manželstva) napíše sa osobitná zápisnica, podpísaná manželmi, svedkami a sobášiacim farárom, ktorá zostane na farskom úrade.

(18) ECAV pripúšťa len sobáš osôb rôzneho pohlavia. Vylučuje požehnanie spolužitia ľudí rovnakého pohlavia (homosexualita), ako aj spolužitia druha a družky.